สาธิตการทอผ้าไหม

สาธิตการปลูกหม่อน-เลี้ยงไหม-ทอผ้าไหม


ปลูกหม่อน - คือการปลูกพืชยืนต้นขนาดเล็กถึงกลางขนิดหนึ่งเพื่อใช้ใบสีเขียวสำหรับเลี้ยงตัวอ่อนของผีเสื้อไหมทำให้หนอนไหมเจริญเติบโตจนสามารถผลิดรังไหมและคนสามารถนำรังไหมนั้นมาดึงเอาเส้นใยเพื่อนำไปสู่กระบวนการผลิตผ้าไหม เลี้ยงไหม - คือขั้นตอนทั้งหมดของการเลี้ยงหนอนไหมจากระยะไข่ - ระยะหนอน - ระยะผีเสื้อ เพื่อให้ได้มาซึ่งรังไหม ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญในการได้มาซึ่งเส้นไหมที่นำไปใช้ในการทอผ้า
การทอผ้าไหม - ถือเป็นศิลปะของวิถีชาวบ้านแขนงหนึ่งที่นำเส้นไหมแต่ละเส้นทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านการย้อมสีมาเรียงร้อยถักทอให้กลายเป็นผ้าไหมก่อนที่จะนำไปประยุกต์ ตัดเย็บให้ได้ผ้าไหมที่สวยงามและมีคุณภาพดี การสาธิตทั้ง 3 ขั้นตอนดังกล่าวถูกจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวที่สนใจทุกท่านได้เข้าชมและสัมผัสอย่างใกล้ชิดถึงกรรมวิธีการเลี้ยงไหมตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงกระบวนการทอผ้าไหมอันเป็นผลผลิตปลายทางที่ได้มาจากตัวหนอนเล็กๆ เติบโตเต็มวัย จนได้มาซึ่งเส้นไหม